Moje priority


Chci oslovit všechny spoluobčany, kteří jsou prozápadně orientovaní, chtějí zachovat a zlepšovat vládu práva. Všechny, kteří chtějí nezávislost médií veřejné služby a otevřenou společnost.

Naše země churaví nekoncepčností. Zvládli jsme transformaci z centrálně plánované na otevřenou ekonomiku, v cestě dál nás ale brzdí neschopnost realizovat dlouhodobě odkládané reformy, které vybudují efektivní stát podporující dlouhodobě udržitelnou prosperitu České republiky. V Senátu chci navázat na svoji práci v think-tanku Glopolis, kde ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění tyto reformy dlouhodobě promýšlíme, diskutujeme o nich a navrhujeme řešení.

Mám vizi moderní společnosti vzdělaných a šikovných lidí, kteří se budou moci opřít o kvalitní zázemí, od dopravní a technologické infrastruktury, přes efektivní veřejnou správu až po vzdělávání a péči o děti.

Pokud budu zvolen, budu prosazovat zejména tyto priority. Je mi zřejmé, že v některých bodech jde o vládní odpovědnost, jsem však přesvědčen, že iniciativa, dohled a tlak Senátu může významně napomoci.

  1. Prioritou číslo jedna je vzdělání, věda a výzkum

Jedině v případě, že dokážeme soustředit svůj ekonomický a lidský potenciál do této oblasti, bude naše budoucnost postavena na zdravých základech. V současné době zaostáváme v poměru výdajů na vzdělávání nejen za většinou vyspělých, ale i mnoha rozvíjejícími se zeměmi, proto budu prosazovat pravidelné navyšování rozpočtu, abychom co nejdříve dosáhli alespoň na průměr zemí OECD. Aktuálně chci, aby se platy učitelů na všech stupních dostaly minimálně na úroveň platů policistů.

  1. Stabilní prostředí pro podnikání a nápomocné úřady

Časté a nepromyšlené změny daní a další regulace nepřiměřeně zatěžují malé podnikatele i velké firmy. Z mezinárodních srovnání vyplývá, že administrativa spojená s podnikáním je u nás stále zbytečně komplikovaná. Budu usilovat, aby bylo prováděno hodnocení dopadů každého návrhu zákona, který má významné dopady na podnikatelské prostředí. Taková analýza by měla zajistit, aby předkládané návrhy reflektovaly praktické zkušenosti podnikatelů a v maximální možné míře snižovaly jejich zátěž.

  1. Udržitelné důchody a kvalitní zdravotnictví

Zrušení druhého důchodového pilíře bez toho, aby vláda přišla s nějakou alternativní představou, jak zajistit dlouhodobé financování penzi, byla chyba. Podpořím iniciativy, které povedou k vyváženým a konsensuálním reformám důchodového systému. Chci přispívat i k debatám o trpělivém ladění zdravotnického systému, který by omezoval nadměrné užívání zdravotní péče, ale zároveň neomezil dostupnost.

  1. Fiskální ústava

Bohužel se opakuje situace z prvních let milénia, kdy vláda při vysoké míře ekonomického růstu provozuje neodpovědnou fiskální politiku. Tehdy výsledný nárůst zadlužení pak naší ekonomice přitížil v čase, kdy jí zasáhly dopady světové finanční krize. Příznivé ekonomické podmínky nemusí trvat věčně a je vhodné se právě v těchto časech snažit o redukci veřejného zadlužení. Podporuji přijetí tzv. fiskální ústavy, která zakotví fiskální disciplínu v legislativní i institucionální oblasti.

  1. Snížení daňového zatížení práce

Budu usilovat o snížení odvodů na sociální pojištění vázané na pracovní místo, které jsou u nás jedny z nejvyšších v Evropě, ačkoli tato daň prokazatelně negativně ovlivňuje tvorbu pracovních míst. Zdroje na toto snížení musí být hledány přednostně na výdajové straně státního rozpočtu a až potom případně v navyšování jiných daní, ekologických či majetkových.

  1. Pravicová sociální politika

Levice nemá patent na sociální politiku. Pravicová sociální politika neznamená rozdávání všem, ale účinnou pomoc těm skutečně potřebným. Chci pomáhat zdravotně postiženým ve zlepšování cílené pomoci, především v oblasti doprovodných služeb, které pomáhají k plné sociální integraci.

  1. Životní prostředí

Budu usilovat o snižování závislosti naší země na ubývajících neobnovitelných zdrojích a o místní produkci a spotřebu zemědělských produktů a energií tam, kde to dává smysl. Chci zachovat divokou přírodu v národních parcích a pečovat o kulturní krajinu vytvářenou po staletí člověkem. Podpořím motivaci podnikatelů i občanů k širšímu využívání ekologicky šetrných technologií.

 

V roce 1989 jsem jako řada jiných vylepoval plakáty „zpátky do Evropy“. Nemysleli jsme tím nutně EU, ale to, že chceme, aby se naše země vrátila do rodiny západních liberálních demokracií. V zahraniční politice navazuji na odkaz Karla Schwarzenberga (kterému jsem dělal na MZV poradce) a Václava Havla, tedy že lidská a občanská práva jsou univerzálními hodnotami a proto se zasazuji a budu zasazovat o jejich dodržování nejen u nás, ale i na celém světě.

  1. EU

Patříme na Západ. Evropská spolupráce je naprosto zásadní pro naši bezpečnost a prosperitu. Chci přispívat ke kultivaci debaty o tom, co pro nás znamená „brexit“ a jakým směrem se EU bude měnit, co to bude znamenat pro ČR a jak bychom tyto debaty měli ovlivňovat. Evropa by měla být velká ve velkých věcech a malá v malých. Mnohé pravomoci by měly být vráceny na úroveň národních států, naopak bezpečnostní hrozby musí EU řešit společně. Měla by proto posílit svoji obrannou, zahraniční a energetickou politiku. Rozhodně chci, aby byla zachována svoboda cestování, studia či práce v EU.

  1. Transatlantická vazba

Přeji si udržení a v ideálním případě i posilování transatlantické vazby. Pro naši demokracii i bezpečnost je klíčové členství v Severoatlantické alianci i spojenectví s USA. Budu usilovat, abychom plnili své závazky v rámci NATO, tedy především ve výši prostředků, které vydáváme na obranu. Podporuji uzavření Transatlantické dohody o volném obchodu TTIP při zachování všech environmentálních a jiných evropských standardů.

  1. Migrace

Jsem proti jednotné azylové politice, v současné komplikované situaci si má každý stát v této oblasti ponechat kontrolu, navíc by takový krok patrně rozložil EU. Regulovat migrační toky, tedy bezpečnostní, politickou, sociální a ekonomickou situaci v evropském sousedství, v Africe a na Blízkém východě, můžeme ale efektivně pouze společnými akcemi států Evropské unie. V souvislosti s terorismem přijímají evropské státy, tedy i ČR, různá opatření, která mohou zasahovat do našich svobod. V Senátu budu dohlížet na to, aby to tak nedělo v míře větší než je nezbytně nutné.

 

Narodil jsem se v Pardubicích, část dospělého života jsem potom žil jinde, ale před několika lety jsem se vrátil zpět. Je to místo, které mám rád, na kterém mi záleží. Pokud budu zvolen, tak slibuji, že po dobu výkonu svého mandátu budu myslet na to, že celostátní politika nesmí být odtržena od potřeb a problémů Pardubicka, Přeloučska a Chlumecka. Žiji tady s Vámi. Chci fungovat jako jakýsi regionální ombudsman, jako Váš člověk v Praze, na kterého se můžete vždy s důvěrou obrátit.

Konkrétně se chci věnovat regionální ekonomické diplomacii, budu k nám vozit potencionální investory a přibližovat jim možnosti podnikání v našem kraji. Záleží mi na tom, aby u nás zůstávali vzdělaní lidé, proto se budu snažit propojovat školy s firmami, budu se zajímat o soulad zemědělství s okolní krajinou a usilovat o rozvoj turistiky a ochranu přírody. Budu podporovat prostředí pro kulturu, ochranu památek a historického dědictví.

 


Mám názor, zajímá mne váš